Spirulina - Výjimečná sladkovodní řasa - Přínosy, Dávkování, Bezpečnost

Spirulina

Spirulina je netoxická modrozelená řasa. Předběžné důkazy naznačují, že spirulina je pozoruhodně účinná při detoxifikaci těžkých kovů, ochraně mozku a při snižování jaterního tuku a metabolických poruch.

Spirulina je modrozelená řasa. Jedná se o netoxický druh bakterií Arthrospira. Používá se často jako veganský zdroj kompletního proteinu a vitamínu B12. Obsah bílkovin u spirulíně je mezi 60-70 %, což je velmi vysoké číslo. Je také zdrojem vitamínu B12, ale dle studií má tento vitamín špatnou vstřebatelnost, není proto příliš dobrým zdrojem.

Výsledky z lidských studií naznačují, že spirulina může zlepšit metabolismus lipidů a glukózy, přičemž zároveň snižuje jaterní tuk a chrání srdce.

Studie na zvířatech jsou také velmi slibné, protože se ukázalo, že spirulina má podobnou účinnost jako běžně používané referenční léky, pokud jde o neurologické poruchy. Tyto účinky se také týkají artritidy a imunologie.

Studie také odhalily, že spirulina snižuje množství arsenu v těle. To dělá ze spiruliny opravdový prostředek pro detoxifikaci toxických minerálů, oproti jiným sloučeninám, kde je výraz detoxifikace používán jako trendy slovo. 

Spirulina má několik aktivních složek. Hlavní účinou složkou se zdá být látka nazývaná fykokyanobilin. Tato sloučenina napodobuje bilirubinovou sloučeninu v těle za účelem inhibice komplexu enzymu nazvaného NADPH oxidáza.  Inhibicí NADPH oxidasy poskytuje spirulina silné antioxidační a protizánětlivé účinky.

Dávkování

Dávkování spiruliny používané ve studiích zkoumajících její účinky se velmi lišily. Obecně platí, že 1 až 8 g denně spiruliny je účinné na rozdílné působení :

• U cholesterolu bývají dávky v rozmezí 1 až 8 g denně
• Pro svalovou výkonnost byly použity dávky 2-7,5 g denně
• Pro kontrolu glykémie krve byly pozorovány účinky u dávky 2 g denně
• Krevní tlak může být ovlivněn při dávkách 3,5-4,5 g denně
• Účinky proti jaternímu tuku při dávkách 4,5 g denně

Složení

Spirulina obsahuje zejména :
• Protein v množství asi 60-70 % suché hmotnosti
• C-Fykokyanin a další příbuzné struktury
• Lipoproteiny s imunitním působením
• Polypeptid YY 
• Omega mastná kyselina γ-linolová (GLA)
• Kyselina stearová, alfa linolová, palmitová
• Sacharidy kolem 14% suché hmotnosti
• Některé imunostimulační polysacharidy 
• Železo,
• Vápník
• Hořčík 
• Selén
• Vitamín B12 - se špatnou vstřebatelností
• Vitamín C
• Beta karoten
• Zeaxanthin 
• Některé další stopové prvky

Detoxifikace

Při testech se spirulínou na zvířecích modelech byla zaznamenáno silné působení proti akumulaci těžkých kovů ve tkáních. Významně dobré výsledky dosáhla spirulina u arsenu (cca 90 % snížení toxicity), fluoridu, olova, rtuti a kadmia.

Složka spiruliny c-fykocyanin zdá se dokáže inhibovat receptor tzv. Multi drug resistence v nuňkách lidského hepatocelulárního karcinomu. Díky tomu dokázal několikanásobně zvýšit účinnost doxorubicinu na tyto buňky.

Neuroprotektivní účinky

C-fykokyanin také dokázal inhibovat enzym COX-2 a snížit aktivitu NF-kB prostřednictvím inhibice oxidázy NAPDH. Potlačení komplexu NADPH oxidázy má uplatnění také pro snížení syntézy zánětlivých cytokinů a snížení rizika a negativních změn u parkinsonovy a alzheimerovy choroby.

Spirulina také dokázala vyvinout ochrané účinky na velikost infarktu a normalizovat peroxidaci lipidů a antioxidačních enzymů.

Samotná izolovaná složka spiruliny také dokázala ve zvířecí studii způsobit téměř stoprocentní ochranu před mrtvicí, což je velmi pozoruhodné působení, které je potřeba potvrdit v dalších studiích.

Spirulina má také ochrané účinky na nervovou soustavu, jelikož dokáže vázat těžké kovy a snižuje oxidační a zánětlivé faktory u neurodegenerativních poruch.  Byla také zkoumána pro blokování tvorby tzv. beta-amyloidního plaku, které vyvolávají zánětlivé a neurotoxické účinky. V tomto ohledu dokonce překonala mnoho jiných syntetických i přírodních látek. Mohla by tak mít uplatnění nejen v prevenci, ale i terapii u těchto dvou rozšířených chorob.

Bylo také zjištěno, že spirulina u potkanů zmírňuje s věkem související nárůst TNF-α a snižuje úbytek paměťové funkce u stárnoucích myší.

Další důkazy naznačují, že spirulina může podporovat regeneraci neuronů pomocí kmenových buněk při přidání do potravy potkanů.

Některé další studie odhalily, že spirulina může snížit rychlost neurodegenerace, potlačit degeneraci motorických neuronů a mít také slabší antidepresivní účinek.

Interakce s léky

Spirulína zdá se ovlivňuje aktivitu několika proteinů CYP, které metabolizující určitá syntetická léčiva, a mohlo by tedy dojít k nežádoucím interakcím s těmito látkami.

Kardiovaskulární zdraví

Spirulina se dokáže navázat na žlučové kyseliny a zvyšovat vylučování cholesterolu, čimž potlačuje absorpci cholesterolu ve střevech.

Ve studii u mladých a jinak zdravých osob dokázala spirulina v množství 5 g při současném požití potravy s vysokým obsahem tuku snížit nárůst trigylceridů o 40 % po 4 hodinách od jídla.

Ve zvířecích studiích se zvýšeným tukem v játrech za použití spiruliny po dobu 30 dní bylo dosaženo snížení LDL cholesterolu o 79 % , vLDL cholesterolu o 21 %, celkového cholesterolu o 33 % a současně zvýšení HDL cholesterol o 55 % s účinností podobnou referenční látce metformin.

Tyto účinky byly pozorovány také u zdravých myší, kdy po 10 denním užívání spiruliny došlo ke zvýšení hladiny HDL cholesterolu o 26 %, zatímco vLDL a LDL cholesterol byly sníženy o 21 %. Tato studie také poznamenala snížení triglyceridů o 40-50 %.

Srdeční tkáň

Některé složky spirulíny poskytují antioxidační účinky, které snížili tvorbu superoxidových radikálů v srdeční tkání o více než 70 % a ve vyšší koncentraci také inhibovaly agregaci krevních destiček. Pozdější studie odhalily, že inhibice srážení jsou plně reverzibilní a jsou zprostředkování prostřednictvím uvolňování vápenných iontů v krevních destičkách a prevencí tromboxanu.

Byl zaznamenán také účinek spirulíny na zvýšení průtoku krve a snížení tlaku díky produkci nebo uvolňování NO z endothelu.

Některé výzkumy naznačují schopnost spirulíny zabránit apoptózy pankreatických β-buněk, která souvisí s rozvojem diabetu.

Spirulína také během 30 dnů studie u diabetických potkanů dokázala snížit hladinu glukózy v krvi o 50-60 %, což bylo stejně účinné jako referenční metformin. U jinak zdravých potkanů pak dokázala snížit hladinu glukózy v krvi o cca 15 %.

Rezistence na inzulín

V jiné studii spirulína významně snížila rezistenci na inzulín ve srovnání s kontrolní skupinou používající sójové boby.

Játra

Spirulina při podávání s cisplatinou účinně snížila zvýšení jaterních enzymů. Toto snížení bylo také zaznamenáno u stravy s vysokým obsahem tuku. Kombinace spirulíny s vitamínem C pak zcela normalizovala zvýšené hladiny jaterních enzymů.

Spirulina má schopnost snížit nadměrné ukládání tuku v játrech v různých zvířecích modelech a byla účinější než porovnávané léčivo na snížení triglyceridů, cholesterolu a zlepšení profilu tuků. Dokonce při kombinaci stravy s vysokým obsahem tuku a cholesterolu a současném užívání statinů a alkoholu snížila nárůst tuku v játrech na polovinu.

Spirulína má zdá se tedy vysoce účinné ochranné působení na játra.

Ledviny

Při testování různých toxických látek vykazovala spirulína vysoce ochranné účinky proti poškození ledvin těmito toxickými látkami. 

Zánět a imunita

Protizánětlivé působení

Spirulina dosahuje protizánětlivých účinků prostřednictví inhibice enzymu COX-2 a v menší míře také COX-1 a dále také inhibicí iNOS a snížením chemokinů jako PGE2 a TNF-α. V některých výzkumech protizánětlivé a protibolestivé účinky spirulíny převyšovaly ibuprofen a další protizánětlivé léky.

Immunita

Některé lipoproteiny ze spirulíny pomáhají zprostředkovat imunologické odezvy této sinice. Je také známo, že polysacharidové složky aktivují imunitní systém (podobné jako např. u ženšenu nebo ganodermy). Některé další mechanismy zahrnují působení na ligandy receptorů imunitních buněk a jejich aktivaci.  Toho bylo u spirulíny dosaženo s použitím velmi nízkých koncentrací.

Dále bylo zjištěno, že izolovaná složka ze spirulíny zvyšuje adaptivní imunitu a zvyšuje expresi celkového a specifického imunoglobulinu A (IgA) při současném potlačení sekrece alergického imunoglubulinu E u myší.

Dvě studie používající Spirulinu poznamenaly, že aktivita NK imunitních buněk byla zvýšena o 40 - 50 % po týdnů užívání.

Zdá se tedy, že spirulina zvyšuje aktivitu přirozených zabijáckých buněk a současně snižuje systémový zánět v těle.

V některých studiích bylo zjištěno, že má spirulína schopnost snížit velikost nádoru nebo zpomalit rychlost růstu jednak prostřednictvím zvýšené aktivity NK buněk a také nezávisle na nich.

Spirulína má také velmi dobré účinky proti virům, zejména herpes simplex a byla také zkoumána u virů hepatitídy C a HIV.

Artritida

Spirulína je zdá se také velmi účinná u artritídy, jelikož ve studiích na potkanech dokázala během testování po dobu 45 dnů schopna normalizovat motorické funkce, biochemické markery, vizuální změny na kloubu a další parametry na úroveň kontrolní skupiny. Bylo poznamenáno, že spirulína dokázala zvrátit změny v koleni způsobené pomocí látky vyvolávající artritídu již po týdnu používání a normalizovat mnoho parametrů s účinností srovnatelnou s kortikosteroidy.

Alergie

Ve studii s použitím skupiny s placebem, bylo užívání 2 g spirulíny po dobu 6 měsíců u dospělých s alergickou rýmou spojeno s výrazným zlepšením subjektivních symptomů jako je ucpaný nos, tekoucí rýma, kýchání a svědění a to více než dvojnásobně oproti placebu.

Podobné výsledky byly zaznamenány i u izolovaných imunitních buněk, kdy doplňování spirulíny v množství 1 až 2 g denně po dobu 3 měsíců potlačilo sekreci prozánětlivých cytokinů v reakci na antigen způsobující alergickou reakci. 

Antioxidant

Spirulina má nejen díky svému působení na NADPH vynikající antioxidační vlastnosti a může chránit buňky před škodami způsobenými nadměrnou škodou kyslíkovými radikály. Ve srovnání s vitamínem C však dosahuje nedosahuje takové antioxidační účinnosti.

Testosteron

Ve studii na krysách docházala spirulína zabránit škodám ve varlatech způsobenou rtutí a zachovat hladinu testosteronu. V kontrolní skupině bez podání toxinu však nedošlo k zvýšení hladiny testosteronu.

Leptin

U obézních myší s akumulovaným tukem v játrech bylo poznamenáno, že spirulina dokázala snížit hladiny cirkulujícího leptinu směrem k normálním hladinám.

Oprava DNA

Ve studii u potkanů vystavených karcinogenní látce byly zkoumány účinky proti mutaci v DNA a genotoxicitě při různých dávkách spirulíny. Bylo pozorováno normalizování abnormalit a výrazné snížení ztrát potomků těhotných myší u všech dávek. Ve studiích za použití karcinogenních toxinů ve zdravých buňkách dokázala spirulína snížit zvýšení poškození a fragmentaci DNA způsobené aflatoxinem na téměř kontrolní úroveň.

Svalová hmota a výkonnost

Spirulína dle studií provedených u mladých potkanů dokáže zvýšit hladiny proteinu myosinu o více než 40 % v porovnání s kaseinem, což naznačuje vyšší syntézu bílkovin oproti kaseinu.

Ve studii u netrénovaných zdravých osob při doplňování 7 - 8 g spirulíny po dobu 3 týdnů bylo pozorováno zvýšení času do vyčerpání oproti placebu. V jiné studii u zdravých středně trénovaných atletů užívajících 6 g spirulíny po dobu 1 měsíce, bylo dosaženo zlepšení doby do vyčerpání o více než 30 %, především díky zvýšení oxidace tuků a zachování zásob glukózy.

Bezpečnost

Samotná spirulína je velmi bezpečná i v relativně vysokých dávkách a při testování na zvířatech nebyly zjištěny žádné toxické účinky.

Jediným rizikem u spirulíny je její původ a metoda produkce. Existuje totiž možnost kontaminace nejen těžkými kovy a dalšími toxiny, ale také možností výskytu jiných kmenů a příbuzných sinic a bakterií, které mohou být toxické a vyskytovat se vedle spirulíny.

Je tedy důležitý nejen dobrý původ v čistém prostředí bez kontaminace, ale také testování a přísnou kontrolu kvality při produkci.

To the main pageNext article