Vše o Astaxanthinu

Shrnutí astaxanthinu

Astaxantin je červeno-růžový karoten a pigment obsažený v různých mořských plodech a také v peří plameňáků a křepelek. Je strukturálně podobný beta-karotenu (pro-vitamin A), ale má určité chemické rozdíly, díky jimž má bezpečnější profil.

Zdá se, že je Astaxanthin schopen zlepšovat různé parametry krve, které by mohly mít přínos proti srdečnímu onemocnění. Při dávkách 6-8 mg denně může snížovat oxidaci LDL cholesterolu a zabránit tomu, aby se stal artherogenní (ucpávající tepny). To může zvýšit celkový průtok krve a snížit hladinu cukru v krvi u diabetiků a krevního tlaku u spontánně hypertenzních potkanů ​​(u lidí nebylo zatím studováno), aniž by tyto hodnoty u normálních zdravých jedinců ovlivňoval.
Astaxanthin má také protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, dokonce větší než samotný vitamin A.

Astaxanthin bývá doporučovaný v rozmezí dávek 6-8 mg denně, což je dostatečně nízké, aby obohacený lososový olej nebo krillový olej ve vysoké kvalitě mohl obsahovat adekvátní denní množství. 

Byly tolerovány dávky až 20-50 mg astaxantinu, i když přesná hranice toxicity a horní hranice nejsou známy.
Navzdory výše uvedeným doporučením není dosud známa ideální dávka astaxantinu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o karotenoid a souvisí s metabolismem vitamínu A (vitamín rozpustný v tuku), je vhodné užívat astaxantin spolu s jídlem.

Zdroje a struktura Astaxantinu

Astaxanthin je sytě červený pigment, který patří do třídy známé jako "karotenoidy" vedle některých dalších potravinových karotenoidů, jako je β-karoten, lutein, zeaxanthin.

Tento karotenoid se nejvíce vyskytuje ve vodním prostředí a je dobře znám jako součást stravy divokého lososa, což způsobuje červené zbarvení těchto lososů
Zdroje astaxantinu zahrnují:
• červené-růžové mořské plody a korýši
• řasy a mikroorganizmy
Astaxanthin bývá nejčastěji syntetizován ze zelených řas Haematococcus pluviali, díky nejvyššímu obsahu.

Struktura a vlastnosti

Astaxantin je známý jako xanthofylkarotenoid. Karotenoidy (nadřazená úroveň) lze rozdělit na xantofyly nebo karoteny (jako jsou prekurzory vitaminu A). Astaxanthin spadá do první kategorie. Z karotenoidů je astaxanthin jediný běžný potravinový karotenoid, který má na svých koncích ketonové skupiny.

Zdá se, že je schopen vložit se do buněčné membrány kvůli její lipofilnosti (podobně jako u ostatních karotenoidů, takže dosáhne jak cytoplazmatické, tak i vnější strany membrány, kde může interagovat s vitamínem C a recyklovat ho.

Ve srovnání s jinými karotenoidy (β-karotenem, luteinem / zeaxantinem, lykopenem) astaxanthin nezvyšuje šířku membrány a je jediný karotenoid, který nedokázal vyvolat tvorbu peroxidu (prooxidační účinky) v období autooxidace ( lutein / zeaxantin byl minimálně oxidační, zatímco lykopen a β-karoten byly více oxidační).
Stejně jako většina karotenoidů se astaxantin může začlenit do buněčných membrán, kde může dosáhnout jak cytoplazmatické (intracelulární), tak i vnější strany.

Biologická významnost Astaxanthinu

Lidé nemohou syntetizovat astaxantin v těle, a ani se nezdá, že působí jako provitamin vitamínu A (retinol) u savců za normálních podmínek, ačkoli se zdá, že ve stadiu nedostatku vitaminu A může být astaxantin (u krys ) donucen k provitaminové roli.

Astaxantin tedy může být schopen působit jako provitamin pro vitamín A u potkanů ​​za podmínek nedostatku vitamínů A v potravě, ale tato kapacita se nezdá, že by existovala za normálních dietních podmínek (a proto není pravděpodobné, že by astaxantin způsobil příznaky toxicity vitaminu A)

Vstřebávání

Stejně jako všechny karotenoidy, jako je β-karoten nebo lutein, je astaxantin absorbován vedle mastných kyselin pasivní difúzí do střevního epitelu; proto by astaxantin měl být konzumován s nějakým tukem z potravy pro správnou absorpci.

Astaxanthin je přibližně o 40% méně biologicky dostupný u kuřáků, což je dané pravděpodobně díky metabolismu astaxantinu.

Astaxantin je rozpustný v tucích a má zvýšenou absorpci v přítomnosti mastných kyselin.
Astaxanthin se vstřebává pomocí micel z tukového tuku a poté cestuje krví jako součást LDL i HDL cholesterolu. Jako xanthophyll je rovnoměrněji rozložen mezi oběma ve srovnání s karoteny které upřednostňují transport LDL cholesterolem.

Zdá se, že se astaxantin akumuluje ve většině tělesných tkáních krys (kromě srdeční tkáně).

V neurálních progenitorových buňkách je astaxantin schopen zvýšit proliferaci a tvorbu buněk. Objevuje se stimulace proliferace kmenových buněk ve velmi nízké koncentraci relevantní pro perorální doplnění

U laboratorních organismů Caenorhabditis elegans (háďátko obecné) (využívaných k výzkumu metabolických cest dlouhověkosti), dokázal astaxanthin prodloužit životnost všech nematodů o 16-30%, s výjimkou těch, s vyplým genem DAF-16. Tato zvýšená délka života byla spojena se zvýšenou nukleární akumulací DAF-16 (nukleárním cílem signální cesty Ins / IGF-1) a zvýšenými antioxidačními enzymy, u nichž se předpokládalo, že jsou způsobeny expresí genu DAF-16 (obzvlášť enzym superoxid dismutáza.

Kardiovaskulární zdraví

U zvířecích modelů vykazuje astaxantin benefity při ochraně proti poškození kardiovaskulárního systému; tyto studie většinou používaly speciální formu Astaxanthinu. 

Bylo prokázáno, že astaxantin snižuje krevní tlak u spontánně hypertenzních potkanů, ale u ne u normálních krys, a snížení tlaku mohlo být způsobeno napravením dráhy oxidu dusnatého (NO).

Krevní tlak

Je známo, že astaxantin je silnější antioxidant než vitamin E, pokud jde o vychytávání singletového kyslíku (O2), o kterém je známo, že produkuje superoxid (O2-), který může sekvestrovat oxid dusnatý tvorbou peroxynitrátu ONOO -). Je známo, že vysoké koncentrace superoxidů poškozují průtok krve interferencí se signalizací oxidu dusnatého, a předpokládá se, že astaxantin může ochránit správnou signalizaci oxidem dusnatým.

Předpokládá se, že astaxantin podporuje průtok krve částečně díky antioxidačním vlastnostem, protože nadměrná oxidace (přes superoxid) může narušit správný průtok krve.

Ateroskleróza

Předpokládá se, že astaxantin hraje roli při účincích proti ateroskleróze částečně kvůli působení jako antioxidant a protizánětlivé činidlo v endoteliálních buňkách, jelikož nerovnováhy v těchto systémech jsou základem pro-aterogenního stavu.

Červené krvinky

Koncentrace astaxanthinu v červených krvinkách (ČK) byla zaznamenána po 4 a 12 týdnech při užívání 3 mg astaxantinu, ale ne u 1 mg astaxantinu. Koncentrace v červených krvinkách u jiných měřených karotenoidů (lutein, β-karoten, zeaxantin a β-kryptoxanthin) nebyly ovlivněny obsahem astaxantinu. 

Při perorálním podání 6 mg astaxantinu nebo vyšší se zdá, že snižuje oxidaci membrán v červených krvinkách, i když nižší dávky (v rozmezí 1 až 3 mg) se nezdají být účinné navzdory případnému zvýšení hladiny astaxantinu v červených krvinkách.

Bylo zjištěno, že perorální požití 6 mg astaxanthinu na noc po dobu 10 dnů zlepšilo (zkrátilo) čas transportu krve na 90% výchozí hodnoty, což bylo výrazně lepší než placebo, které nemělo žádný účinek.

Cholesterol

U pacientů s nadváhou, kterým bylo podáváno 20 mg astaxantinu denně po dobu 12 týdnů byla suplementace spojena se snížením LDL cholesterolu (10,4%) a Apolipoproteinu B (o 7,59%), a podílu ApoB / ApoA1 o 8,22%. Apolipoprotein A1, HDL-C a celkový cholesterol nebyly ovlivněny.

V jiné studii u dospělých s hyperlipidemií nedošlo k poklesu hladiny LDL během 12 týdnů při dávce 6-18 mg astaxanthinu, i když tito pacienti měli normální BMI.

Bylo zjištěno, že HDL-C se zvyšuje u osob s mírnou hyperlipidémií, zatímco nedostatek zvýšení byl zaznamenán u osob bez hyperlipidemie. 6-18 mg astaxantinu denně po dobu 12 týdnů bylo spojeno s 8 až 14% zvýšením HDL-C, přičemž 12 mg bylo nejúčinnější a tato změna byla spojena se zvýšením exprese adiponektinu (aktivátor AMPK).

Suplementace 12-18 mg astaxantinu denně po dobu 12 týdnů u osob s mírnou hyperlipidémií, ale s normální hmotností, dokázala zvýšit cirkulující adiponektin přibližně o 20-25%. 

Protizánětlivost

Astaxantin může vyvíjet některé z protizánětlivých účinků prostřednictvím inhibice enzymu Cyclo-Oxygenázy 1 (COX1). Některé in vivo studie ukazují na snížení zánětu při užívání doplňkového astaxantinu. 

Oxidace tuků

Astaxantin také vykazuje působení pro užívání více tělesného tuku během cvičení oproti glukóze, měřeno poměrem respirační výměny; a může vysvětlit delší dobu vyčerpání v astaxantinové skupině ve srovnání s kontrolou.

Dihydrotestosteron DHT

Zdá se, že astaxantin dokázal ve studii v kombinací se Saw Palmetto snížit hladinu dihydrotestosteronu a zvýšit hladinu testosteronu při dávce 800 mg denně.

Ve studii u neplodných mužů při užívání 16 mg astaxantinu po dobu tří měsíců však nebylo zaznamenáno zvýšení sérového testosteronu ve srovnání s výchozí hodnotou a placebem.

Oči

Astaxanthin je známý jako antioxidant, který se může akumulovat v očních tkáních, podobně jako známé makulární pigmenty lutein a zeaxantin.  Podobně jako u ostatních karotenoidů, může astaxantin také hrát ochrannou úlohu zejména proti makulární degeneraci související s věkem.

V očích bylo zjištěno, že astaxantin chrání buněčnou DNA před UV (A) zářením, jasným světlem, reaktivními druhy dusíku a peroxidem vodíku (H2O2).

Zdá se, že astaxantin má obecné antioxidační vlastnosti v oční tkáni. Choroidální neovaskularizace (CNV) u myší se zdá být zeslabena injekcemi astaxantinu související s protizánětlivými účinky podobnými luteinu a EPA z rybího oleje. Je známo, že CNV je patologickým faktorem makulární degenerace (AMD) související s věkem a je podporován standardními angiogenními faktory, jako je VEGF.

Tyto účinky však byly vysledovány zpět k aktivaci NF-kB, kterou astaxantin zabraňuje a je známo, že tento zánětlivý mediátor je pozitivně ovlivněn oxidačním stresem, je proto možné, že tyto mechanismy jsou způsobeny antioxidačním účinkem astaxantinu.

Absorbce u kuřáků

U kuřáků, kterým byla podávána dávka 48 mg astaxantinu, se zdá, že vrcholová absorpce astaxantinu se významně liší od nekuřáků, jelikož byl poločas vyloučení astaxanthinu snížen z přibližně 30 hodin na 18 hodin a zvýšení míry eliminace. 

Kůže

Astanxathin je prospěšný pro kůži kvůli jeho v tuku rozpustným vlastnostem a akumulaci v kůži po ústním podávání, a některé studie uvedly jako "vedlejší účinek" zprávy o zlepšení kvality pokožky při použití astaxantinu. 

Lokální aplikace krému obsahujícího 5% oleje s astaxantinem v určité koncentraci u jinak zdravých žen v dávce 1 ml dvakrát denně na obličej po dobu 8 týdnů byla dostatečná k omezení vrásek v souvislosti se zlepšenou pružností pokožky.
Stařecké skvrny byly také sníženy, zatímco nebyl zaznamenán žádný zvlhčující účinek u skupin celkově, u podskupiny se suchou kůží byly pozorovány některé přínosy.

Při orálním podání 3 mg astaxantinu u jinak zdravých mužů došlo k poklesu celkové plochy a objemu vrásek a podobně jako u topických aplikací došlo ke zlepšení vlhkosti pouze u pacientů se suchou kůží a došlo k také ke zlepšení elasticity kůže po osmi týdnech vzhledem ke kontrolní skupině.

Ústní doplňování standardních dávek astaxantinu se jeví jako přínosné pro pokožku stejným způsobem, jako je topická aplikace

Plodnost

Pilotní studie s použitím 16 mg astaxantinu dvojitě zaslepeným způsobem zaznamenala pokles počtu klíčivých reaktivních kyslíků a snížení sérového inhibinu B. 

Tyto parametry byly spojeny s vyššími měsíčními (23,1%) a celkovými (54,5%) těhotenskými mírami ve srovnání s placebem (11,1% 3,6%). 

Příznaky menopauzy 

Jedna studie používající astaxantin (0,27 mg) společně s dalsími složkami, jako je lykopen, vápník, vitamin D a citrusové bioflavonoidy (tj. Hesperidin), zaznamenala 48% snížení symptomů menopauzy jako návaly horka, deprese / úzkost, inkontinence a další ve srovnání s placebem. Nízká dávka astaxantinu v této kombinaci však naznačuje, že astaxantin nebude hlavní aktivní složkou při tomto využití.

Bezpečnost

Zdá se, že konzumace 6 mg denně Astaxantinu po delší dobu dle jedné studie nepříznivě neovlivňuje žádný parametr krve u člověka.

In vitro studie s vyššími dávkami naznačují vysoký terapeutický prah, ale dlouhodobé studie s více než 6 mg se ještě neprováděly po delší dobu. 

V jedné studii užívající 8 mg astaxantinu denně po dobu 8 týdnů nezaznamenala žádné negativní účinky.

Na hlavní stránkuDalší článek