view all


View Archives

_blog_category_archives : Studie

EGCG pomáhá proti makulární degeneraci, diabetické neuropatii a neovaskularizaci rohovky

Mar 7, 2018 Studie
Epigallokcatechin-3-galát (EGCG) inhibuje oční neovaskularizaci a vaskulární permeabilitu v lidských očních buňkách, prostřednictvím potlačení aktivace MMP-9 a VEGF Epigallokcatechin-3-galát (EGCG) je hlavní polyfenolová složka zeleného čaje (listy Camellia sinensis). EGCG je známý pro své antioxidační, protizánětlivé, antivirové a antikarcinogenní vlastnosti. Vědci nedávno identifikovali EGCG jako nový inhibitor oční angiogeneze a její vaskulární propustnost, které souvisí s častým onemocněním makulární degenerace.  Matrixové metaloproteinázy (MMP) a vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) hrají klíčovou roli v procesech remodelace extracelulární matrice (ECM) a mikrovaskulární permeabilitě během angiogeneze.  Vědci ve studii zkoumali inhibiční...
Číst dále

Účinek vitaminu K2 na diabetes mellitus typu 2 : krátký přehled studie

Feb 12, 2018 Studie
Diabetes mellitus typu 2 (T2DM) je i nadále hlavním problémem veřejného zdraví na celém světě, který se často projevuje mikrovaskulárními a makrovaskulárními komplikacemi. Jedinci s diabetes mellitus 2.typu trpí nejen významným emočním a fyzickým stresem, ale také vyšším rizikem úmrtí na těžké komplikace. V uplynulých letech byly zkoumány důkazy z prospektivních pozorovacích studií a klinických studií, které ukázaly snížení rizika diabetu mellitus typu 2 pomocí doplňování vitaminu K2. V návaznosti na to byl shromážděn přehled současně dostupných studií s cílem posoudit vliv doplňování vitaminu K2 na citlivost na inzulín, glykemickou kontrolu a přezkoumat základní mechanismy. Z výsledků této studie bylo navrženo, že vitamín K2 zlepšuje citlivost na inzulín...
Číst dále

Molekulární vodík jako nový antioxidant: výhody vodíku pro lékařské aplikace.

Feb 6, 2018 Nutraday Studie
V minulosti se předpokládalo, že molekulární vodík (H2) je v buňkách savců inertní a nefunkční. Tuto myšlenku převrátili japonští vědci z oddělení biochemie a buněčné biologie  Nippon Medical School tím, že prokázali, že H2 reaguje s vysoce reaktivními oxidanty, jako je hydroxylový radikál ((•) OH) a peroxynitrit (ONOO (-)) uvnitř buněk.  H2 má několik výhod, které vykazují výrazné účinky pro lékařské aplikace: je dostatečně mírný, aby nenarušil metabolické redox reakce, ani buněčnou signalizaci reaktivními druhy kyslíku. Proto by neměl mít žádné nebo velmi málo negativních účinků. H2 lze monitorovat pomocí elektrody specifické pro H2 nebo pomocí plynové chromatografie.  H2 se rychle rozpouští do tkání a buněk, kde vykazuje své účinky. Existuje několik...
Číst dále

Pyrolochinolinový chinon stimuluje mitochondriální biogenezi aktivací signální dráhy SIRT1 / PGC-1α.

Feb 6, 2018 Nutraday Studie
Pyrolochinolin-chinon (PQQ), redoxní hydrochinon obsažený v různých potravinách a savčích tkáních, si získává stále větší pozornost z důvodu řady zdravotních přínosů, které lze připsat jeho schopnosti zvýšit mitochondriální biogenezi.  Jeho základní molekulární mechanismus však stále zůstává ne zcela pochopený. Nedávno bylo zjištěno, že při expozici myších NIH / 3T3 fibroblastů fyziologicky relevantní koncentrací PQQ dochází k významné stimulaci mitochondriální biogeneze.  Expozice NIH / 3T3 buněk na 10-100 nM PQQ po dobu 48 hodin vedla k zvýšení exprese mitochondriální DNA a mitochondriálně kódovanému proteinu cytochromu c oxidázy podjednotky 1 (MTCO1). Navíc bylo  zjištěno, že podávání PQQ indukuje deacetylaci receptoru-y-aktivátoru 1a (PGC-1α) a usnadňuje...
Číst dále

Doplňkový pyrolochinolin-chinon (PQQ) mění indikátory zánětu a mitochondriálního metabolismu u lidí.

Feb 6, 2018 Nutraday Studie
Pyrolochinolinový chinon (PQQ) ovlivňuje energetický metabolismus a neurologické funkce u zvířat. Mechanismus účinku zahrnuje interakce s buněčnou signalizační cestou a mitochondriální funkcí.  Nicméně je relativně málo známo studií zkoumající odpověď na PQQ u lidí. Pomocí křížové studie bylo zkoumáno 10 osob (5 žen a 5 mužů), kteří užívali PQQ, které bylo přidáno do ovocného nápoje ve dvou samostatných studiích.  Ve studii 1 byl PQQ podáván v jedné dávce (0,2 mg PQQ / kg). Bylo provedeno několik měření hladin PQQ v plazmatu a v moči a změn v antioxidačním potenciálu během 48 hodin.  Ve studii 2 byl PQQ podáván denně v dávce (0,3 mg PQQ / kg). Po 76 hodinách byly měřeny indexy zánětu (plazmatické C-reaktivní proteiny, hladiny interleukinu (IL) -6),...
Číst dále

Časná suplementace PQQ má trvalé dlouhodobé ochranné účinky na vývojové programování jaterní lipotoxicity a zánětu u obézních myší.

Feb 6, 2018 Nutraday Studie
Nealkoholické tukové jaterní onemocnění (NAFLD) je rozšířené u dospělých a dětí. Brzké vystavení plodu mateřské obezitě nebo stravě v západním stylu (WD) zvyšuje steatózu a oxidační stres v játrech plodu a je spojeno s celoživotním rizikem onemocnění u potomstva.  Pyrolochinolinový chinon (PQQ) je přírodní antioxidant obsažený v jídle, v půdě a v lidském mateřském mléce, nezbytný pro vývoj u savců. Bylo zkoumáno, zda by doplňková dávka PQQ, poskytnutá prenatálně v myším modelu stravou vyvolané obezity během těhotenství, mohla ochránit potomstvo před progresí NAFLD.  Podávání PQQ před a po narození u potomků s krmivem ve stylu západní stravy (WD) neměla vliv na přírůstek hmotnosti, ale zvýšila metabolickou flexibilitu při současném snížení tělesného tuku a lipidů v...
Číst dále