Pyrolochinolinový chinon stimuluje mitochondriální biogenezi aktivací signální dráhy SIRT1 / PGC-1α.

Feb 6, 2018 Nutraday Studie

Pyrolochinolin-chinon (PQQ), redoxní hydrochinon obsažený v různých potravinách a savčích tkáních, si získává stále větší pozornost z důvodu řady zdravotních přínosů, které lze připsat jeho schopnosti zvýšit mitochondriální biogenezi. 

Jeho základní molekulární mechanismus však stále zůstává ne zcela pochopený. Nedávno bylo zjištěno, že při expozici myších NIH / 3T3 fibroblastů fyziologicky relevantní koncentrací PQQ dochází k významné stimulaci mitochondriální biogeneze. 

Expozice NIH / 3T3 buněk na 10-100 nM PQQ po dobu 48 hodin vedla k zvýšení exprese mitochondriální DNA a mitochondriálně kódovanému proteinu cytochromu c oxidázy podjednotky 1 (MTCO1). Navíc bylo  zjištěno, že podávání PQQ indukuje deacetylaci receptoru-y-aktivátoru 1a (PGC-1α) a usnadňuje jeho nukleární translokaci a expresi cílových genů.  Neovlivňuje však hladiny jeho proteinu, což znamená zvýšení aktivity NAD + dependentní proteinové deacetylázy sirtuin 1 (SIRT1). 

Poté bylo ověřeno, že podávání selektivního inhibitoru SIRT1, EX-527, vskutku omezila schopnost PQQ stimulovat mitochondriální biogenezi zprostředkovanou PGC-1a. 
Bylo také zjištěno, že léčba PQQ způsobila na koncentraci závislé zvýšení hladin NAD + v buňkách, ale ne celkové hladiny NAD + a NADH. 

Tyto výsledky naznačují, že PQQ-indukovatelná mitochondriální biogeneze může být přičítána aktivaci signální dráhy SIRT1 / PGC-1α zvýšením tvorby buněčného NAD +.


Odkaz na studii : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29185343

view all


View Archives