Related produkty

Kurkumin (Curcumin) - Silný protizánětlivý extrakt z kurkumy. Účinky, použití, dávkování, bezpečnost

Oct 25, 2017 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Co je kurkumin?

Curcumin je účinnou složkou rostliny kurkuma a také se nachází v omezených množstvích v zázvoru. Jedná se o protizánětlivou molekulu a podobně jako u rybího oleje se jedná o pomocníka pro správné metabolické pochody. Má však velmi nízkou biologickou dostupnost a proto se používá několik metod pro zvýšení jeho vstřebatelnosti, jako je extrakt z černého nebo kajenského pepře.

 

Curcumin je žlutý pigment obsažený s kořením kurkuma a v menší míře zázvorem. Jedná se o malou molekulu, která je typickým "curcuminoidem" a má účinky podobné ostatním polyfenolům, ale jedinečné, neboť jde o jinou třídu polyfenolu (ve vztahu k ostatním třídám "flavonoidů", "stilbene" atd. ). Je ceněna také pro své protizánětlivé účinky.

 

Další oblasti zájmu, které se týkají kurkuminu, jsou zmírnění kognitivního poklesu spojeného se stárnutím, zdravého srdce a snížení hladiny lipidů a plaků v tepnách a snížení rizika diabetu a léčby vedlejších účinků spojené s diabetem.

 

Má špatnou perorální biologickou dostupnost, a proto by měla být zvýšena o další látky, jako je extrakt černého pepře, nazývaný piperin. Pokud chcete, aby kurkumin zůstal účinkovat v tlustém střevě (protože je protizánětlivý a může pomoci při trávení), v takovém případě je vhodné nepárovat curcumin s další látkou vylepšující vstřebatelnost do oběhu.

 

 

Pro jakýkoli systémový účel (vyžadující absorpci ze střev) jsou vyžadovány dávky doplňkového kurkuminu v rozmezí 80-500 mg za předpokladu použití některé formy zlepšující vstřebatelnost, a to následující:

 

  • Párování kurkuminu s černým pepřem (piperinem)
  • Curcuminové fytosomy komplexované s fosfatidylcholinem (Meriva nebo BCM-95)
  • • Curcuminové nanočástice (THERACURMIN)

 

Pokud se nepoužije některá z výše uvedených vylepšení, pak se bude absorbovat příliš málo kurkuminu a dokonce dávky až do 4 000 mg mohou být zcela neúčinné (8-16 g by bylo jen mírně aktivní).

Pokud používáte kurkumin k intestinálním účelům, není nutná absorpce ze střeva do krve. Zde lze jednoduše použít kurkumin v dávce 2-4 g denně nebo užívat kurkumin bez vylepšení absorpce.

 

Zdroje Curcuminu

Curcumin (chemicky známý jako Diferuloylmethan) je hlavní účinnou látkou kurkuma (Curcuma Longa ) a je hlavním "kurkuminoidem"  vedle dalších tří curcuminoidů známých jako demethoxycurcumin , bisdemethoxykurcumin a cyklocurcumin. Kurkuminoidy obecně existují především v rostlinách rodu curcuma, ačkoli nejsou pro tuto rostlinu výlučné.

 

Curcumin je hlavní molekulou v třídě kurkuminových molekul (podobně jako resveratrol je hlavní molekula molekuly třídy stilbene) a je nejčastěji spojována s kurkumem, neboť jde o největší přirozeně se vyskytující zdroj.

 

Komerčně dostupnéextrakty "kurkuminu" nemusí být pouze čistý kurkumin, ale směs obsahující 77% kurkuminu (17% demethoxykurkuminu, 3% bisdemethoxykurkuminu, poslední 3% není klasifikováno, ale předpokládá se obsah cyklocurcuminu). Kurkumin bývá na etiketách označen jako E100 (kód pro kurkumin při použití jako potravinářské barvivo).

 

Kurkumin je přirozeně špatně vstřebáván při perorálním podání samotném, a ani 8 000 mg kurkuminu významně nezvyšuje sérové ​​hladiny. Díky tomu jsou zkoumány modifikace doplňků kurkuminu, aby se zvýšilo množství kurkuminu, které se dostává do oběhu.

 

Kombinace kurkuminu a piperinu z černého pepřového extraktu jak známo, zvyšuje biologickou dostupnost kurkumin několikanásobně pokud je použito 20 mg piperidinu spolu s 2 000 mg kurkuminem, ale jeho přítomnost a složení v séru nemusí být příliš účinná.

 

Komplexní kurkumin s fosfolipidy (fosfatidylcholin-curcuminový komplex známý jako Meriva) může zvýšit jeho začlenění do lipofilních membrán, čímž se pětinásobně zvýší maximální koncentrace v krvi a 450 mg přípravku Meriva je účinný jako 4000 mg obyčejného kurkuminu. Jiné studie u lidí naznačují účinost 29 krát vyšší absorpce, oproti obyčejnému kurkuminu a lepší profil jednotlivých kurkuminoidů v séru.

 

Curcumin prochází redukcí metabolismu na dihydrocurcumin a tetrahyrdocurcumin. Další redukční metabolismus alkohol dehydrogenázou vede k vzniku hexahydrokurkuminu a hexahydrokurcuminolu, které jsou hlavními metabolity v buňkách jater.

 

Epigenetické metabolické křižovatky

Metabolické křižovatky jsou definovány jako proteiny nebo receptory, které aktivací nebo inaktivací ovlivňují velké množství příbuzných proteinů. Jedním z nejdůležitějších je NF-kB, prozánětlivý transkripční faktor, který je inhibován kurkuminem prostřednictvím dvojnásobného mechanismu a to prevence translace p65 do jádra a zabránění degradace molekuly ikB, která drží NF-kB v klidovém stavu, IkB.

Inhibice NF-kB snižuje expresi více než 200 příbuzných proteinů souvisejících s proliferací buněk, invazí, metastázemi, chemorezistencí a zánětem. Hlavními bílkovinami a molekulami, které jsou inhibicí NF-kB sníženy, jsou Bcl-2, Bcl-xL, cyklin D1, interleukin-6 (IL6), cyklooxygenasa 2 (COX2) a matrix metallopeptidáza-9 (MMP9).

 

 

Interakce s léky

 

Curcumin může zvýšit riziko krvácení s antiagregačními a antikoagulačními činidly a snižovat účinnost vinblastinu, ciprofloxacinu a kotrimoxazolu. Může také reagovat s velkým množstvím jiných užívaných léku, proto je dobré poradit se před užíváním s lékařem kvůli možným interakcím.

 

Kurkumin a rybí olej

 

Jedna studie na zvířatech zjistila, že kurkumin zachovává obsah DHA v mozku a zvyšuje enzymy, které se podílejí na syntéze DHA z prekurzorů, což vede ke zvýšení koncentrace DHA jak v játrech, tak v mozku.

Zdá se, že kurkumin zvyšuje syntézu DHA a zvyšuje koncentrace v játrech a mozku. To může být zvláště užitečné pro ty, kteří konzumují ryby nebo užívají rybí olej

 

Ochrana mozku

Kurkumin, přinejmenším in vitro, se jeví jako výrazně neuroprotektivní proti buněčné smrti indukované glutamátem, což je způsobeno buď modifikací NMDA receptorů nebo zachováním koncentrací BDNF.

 

Stres

Kurkumin ve výzkumech in vitro prokázal schopností prevence neuronální smrti indukované kortikosteronem. Ve studiích na krysách v závislosti na dávce statisticky významně snížil negativní vliv stresu na prostorovou paměť  a byl mírně méně účinný než imipramin.

 

 

Úzkost

Epidemiologické studie zjistily, že mezi poruchami nálady a obezitou existuje korelace. Předpokládá se, že klíčovou roli při poruchách nálady může hrát zánět. Bylo proto prozkoumáno použití kurkuminu jako léčby poruch nálady prostřednictvím jeho protizánětlivých vlastností.

Jedna studie na zvířatech zjistila, že kurkumin snížil úzkostné chování u potkanů. V jedné randomizované, dvojitě zaslepené studii na lidech bylo zjištěno, že se kurkumin zdá být účinný při léčbě závažné úzkosti u žen, které jsou obézní.

 

Deprese

Studie zjistila, že curcumin byl při snižování symptomů deprese účinnější než placebo a tento rozdíl byl statisticky významný. Na rozdíl od předchozích studií tato studie využila mnohem větší velikost vzorku (123 účastníků) a trvala 12 týdnů. Protizánětlivé, HPA-modulující a antioxidační účinky kurkuminu mohou být schopné regulovat některé systémy, které se podílejí na depresi. Důkazy u lidí v současné době naznačují, že kurkumin se zdá být účinnější než placebo při snižování symptomů deprese.

 

 

Alzheimerova choroba

Kurkumin je schopen inhibovat agregaci beta-amyloidových proteinů v mozku a zabránit tak nervovému zánětu. Mechanisticky může kurkumin snížit tvorbu beta-amyloidu v nervové tkáni.

V modelu hlodavců s pokročilým Alzheimerovým onemocněním charakterizovaným byl kurkumin schopen zmírnit pokles neurálních výkonů a byl synergický s DHA (složka mastných kyselin z rybího oleje). Tento synergismus může souviset s tím, jak mohou obě činidla snížit agregaci beta-amyloidu, ale různými mechanismy.

 

 

Srdce

Curcumin se zdá být schopen chránit před srdeční hypertrofií, zánětem a trombózou prostřednictvím inhibice proteinu p300, histon acetyltransferázy (HAT) a jeho následných cest. Bylo prokázáno, že tato inhibice zabraňuje srdečnímu selhání u potkanů.

Cévy

Prostřednictvím indukce Hem-Oxygenázy 1 (HO-1) může kurkumin v závislosti na dávce zabránit dysfunkci endotelu (krevní cévy) spojeného s vysokou krevní glukózou a může poskytnout ochranu před vedlejšími účinky spojenými s diabetem.

 

Průtok krve

Doplnění 150 mg kurkuminu (se zvýšenou absorpcí) po dobu 8 týdnů bylo spojeno se zvýšením průtoku krve, jak bylo hodnoceno vasodilatací zprostředkovající průtok krve, přičemž účinnost byla srovnatelná s fyzickým cvičením třikrát týdně.

Perorální užívání kurkuminu jako 0,2% stravy u potkanů ​​bylo schopno obnovit pokles endoteliální reaktivity a oxidu dusnatého daný věkem na úrovně mladistvé kontroly.

Užívání biologicky dostupného kurkumin denně po dobu čtyř týdnů u jinak zdravých osob, vedlo k významnému (přibližně 40%) zvýšení cirkulujícího oxidu dusnatého.

 

Triglyceridy a cholesterol

Dávka 500 mg kurkuminu denně snižíla hladiny triglyceridů o 47% během 7 dnů, zatímco vyšší dávka 6 g snižila triglyceridy pouze o 15%. Příčina menšího snížení u vyšší dávky není známá.

 

500 mg kurkuminu denně také ukázalo, že snižuje hladinu celkového cholesterolu o 17%, zatímco vyšší dávka 6000 mg snižila celkový cholesterol o 5% u jinak zdravých subjektů. 150 mg kurkuminem u jiných zdravých žen po menopauze však nedokázalo snížit celkový cholesterol, HDL-C a LDL-C po dobu 8 týdnů.

 

Krevní cukr

Účinek kurkuminu na snížení hladiny glukózy v krvi byl jedním z prvních účinků, které bylo možno pozorovat u kurkuminu.

Jedním z mechanismů tohoto snížení hladiny glukózy v krvi je stimulace adenosinmonofosfát kinázy (AMPK) ve skeletálním svalu, čerpáním glukózy. Tento účinek je zesílen přítomností inzulínu a synergický, pokud jde o snížení hladiny cukru v krvi.

 

Diabetes

Curcumin je schopen zmírnit zánětlivé reakce, které se vyskytují u diabetu a metabolického syndromu a zlepšovat citlivost na inzulín a adiponektin.

 

 

Zánět v tukových tkáních

Obecně platí, že nadměrný zánět v adipocytech (posuzovaný z pohledu biomarkerů, o nichž se předpokládá, že jsou reprezentativní pro záněty, jako je TNF-a, který je silným aktivátorem nF-kB), je vysoce korelován s obezitou a metabolickým syndromem.

 

 

Antioxidační účinky

Bylo zjištěno, že kurkumin zachycuje superoxidové (O2-) radikály a při porovnávání 500 mg kurkuminu proti 6 g kurkuminů se antioxidativní potenciál těchto dvou dávek příliš neliší.

 

Protizánětlivé působení kurkuminu

 

Jedním z nejvíce studovaných účinků kurkuminů na zánět je inhibice TNF-a indukované aktivace NF-kB, což je protein, který ovlivňuje genetický kód pro produkci zánětlivých cytokinů. To bylo pozorováno v imunitních buňkách po perorálním podání kurkuminu, ale také izolovaně in vitro a in vivo.  Aktivace NF-kB může zvýšit množství proteinu cyklooxygenázy-2 (COX-2), prozánětlivého enzymu a podání kurkuminu snižuje regulaci COX-2 vyvolanou zánětlivými cytokiny. Jiné prozánětlivé enzymy potlačené kurkuminem jsou iNOS, LOX a fosfolipáza A2.

 

Zánět kloubů a artritida

Kurkumin je spojen s redukcí řady zánětlivých signálů, z nichž mnohé jsou spojeny s artritidou a zánětlivostí kloubů. Studie s trváním po dobu tří měsíců prokázala, že Kurkumin Meriva je schopen zlepšit symptomy osteoartrózy, které byly hodnoceny WOMAC o 58% a pozdější studie s 1000 mg kurkumy jako Meriva tablety zjistila, že celkové symptomy kolenní osteoartrózy byly sníženy na 41% základních hodnot se zlepšením bolesti, tuhosti a fyzického fungování (jak bylo hodnoceno zkouškou běžeckého trenažéru). Orálně podávaný kurkumin se jeví jako vysoce účinný při snižování symptomů osteoartrózy kolene, přičemž účinnost je srovnatelná s jinými vysoce účinnými doplňky jako Boswellia serrata.

 

 

Testosteron

Kurkumin u potkanů prokázal, že dokáže uchovat hladiny testosteronu při podávání spolu s lékem (Metronidazolem), který způsobuje snížení hladiny testosteronu a zhoršuje parametry spermií. Ochranné účinky na varlata byly také pozorovány u kurkuminu, pokud jde o alkohol, kde kurkumin dokázal zachovat hladiny testosteronu i přes konzumaci alkoholu.

 

Curcumin může také mít inhibiční účinky na 5-alfa reduktázu, enzym, který převádí testosteron na silnější androgenní DHT.

 

 

Dlouhověkost

 

Autofagie je proces spojený s dlouhým životem, jelikož zajišťuje selektivní zničení poškozených buněčných organel, někdy nazávaných jako buněčná údržba. Zdá se, že autofagie je aktivována polyfenoly, včetně kurkuminu nebo quercetinu a katechinů ze zeleného čaje.

 

Kromě možných rolí v dlouhověkosti je podpora autofagie z kurkuminu považována za ochrannou proti gliomům, jelikož gliomové buňky jsou rezistentní vůči apoptóze, ale jsou snadno zničeny autofagií. Parkinsonova choroba může být zdá se atenuována kurkuminem prostřednictvím zachování autofagie.

 

Ve výzkumu na octomilkách kurkumin ukázal, že podporuje dlouhověkost nezávisle na kalorickém omezení, ale zdá seu ovocných mušek a zdá se, že má větší účinnost v mládí než u starších jedinců. U této vlastnosti má pravděpodobně hlavní roli metabolit kurkuminu, tetrahydrocurcumin, ale tyto účinky jsou také závisle na podávání v mládí (cca do 1/3 života).

 

Bezpečnost a nežádoucí účinky

 

Dvě studie u člověka zaznamenaly, že až 12 g kurkuminu je relativně bezpečné a dobře snášené, všeobecně se má za to, že kurkumin nezpůsobuje významnou toxicitu v dávkách až do 8 g / den.

Při použití formulací zvyšujících účinost pro zvýšení cirkulujících hladin kurkuminu není 1g přípravku MERIVA (Curcumin vázaný na lecithin) během 8 měsíců spojeno s žádnými vedlejšími účinky.

 

Souvisejici pro mobile

view all


View Archives